عقل شرقی: تبیین چگونگی توسعه و پیشرفت کره جنوبی و دلالت‌هایی بر اقتصاد ایران

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران

رنسانس ایرانی: تاریخ زندگانی مازیار و درام تاریخی در سه پرده

سیر تحولات استعمار در ایران: تحولات اقتصادی اجتماعی ایران پس از ظهور سرمایه‌داری (جلد اول)

سفر شهرزاد:‌ فرهنگ‌های گوناگون حرمسراهای گوناگون

وصف طعام: دیوان اطعمه‌ی مولانا ابواسحاق حلاج شیرازی

سرچشمه‌ی تصوف در ایران: تاثیرات تعلیمات بودایی در فرهنگ ایران و تصوف ایران از نظر فلسفی

بازآرایی امپراتوری: چشم‌اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایران

ایران و مسئله‌ی پایداری: دیباچه‌ای بر طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی