توسعه‌نیافتگی و صنعتی‌سازی: ایران عصر قاجار و پهلوی اول

£41.00

زنان زرخرید: بررسی وضعیت کنیزان در ایران از طاهریان تا مغول

£35.00

فقیه سرگردان: تأملی بر احوال و اندیشه‌های فضل‌الله روزبهان خنجی

£49.00

از هاشمی تا روحانی: بررسی سیاست خارجی ایران

£21.00

زنان و کیفیت زندگی: با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر

£19.00

روایت بحران هسته‌ای ایران؛ ناگفته‌های یک دیپلمات

£39.00

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری: قانون تشویق و حمایت سرمابه‌گذاری خارجی در نظم حقوق کنونی؛ قراردادهای جوینت ونچر؛ قراردادهای نفتی؛ قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و انتقال (بی تی او)

£69.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.