جغرافیای تاریخی دریاچه اورمیه (با تأکید بر سفرنامه‌ها و تاریخچه‌ی کشتیرانی با تکیه بر اسناد آرشیوی دوره‌های قاجار و پهلوی)

£19.00

تصوف و قدرت سیاسی: بررسی رابطه‌ی تصوف و قدرت سیاسی در عصر ایلخانان

£20.50
Rare Single Copy!

خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام‌السلطنه مافی؛ ۲ جلدی

£69.00

مکاتبات و نامه‌های میرزا علی اصغرخان اتابک امین‌السلطان با مظفرالدین شاه

£33.00

روزنامه‌ی سفارت میرزا محمدعلی شیرازی به فرانسه در عهد محمدشاه قاجار

£29.00

زبدة الوقایع (تاریخ وان و هکاری 1266-1262ش)

£35.00

تأثیر فرهنگ ایران بر اندیشمندان عصر روشنگری

£39.00

مجله استبداد: نشریات ایران در عصر مشروطه

£45.00

جامعه و بازار در عصر ناصری با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار

£32.00

اصفهان عصر ظل‌السلطان: یادداشت‌های روزانه‌ی اصفهان و دربار ظل‌السلطان (۱۳۰۲-۱۳۰۱ق)

£22.00