آذر کیوان: زندگینامه، آثار و عقاید

£26.50

تأملی بر ارتباطات علم و تجربه‌ی ایران

£16.00

جمهوری اسلامی ایران و جنبش‌های اسلام‌گرا: از شیفتگی اولیه تا مواجهه‌ی گزینشی

£19.50

پیکرگردانی در اساطیر

£33.50

تاریخ فرهنگی ایران مدرن: گفتارهایی در زمینه‌ی تحولات گفتمانی ایران امروز از منظر مطالعات فرهنگی

£23.00

کلان روایت‌ها در تاریخ‌نگاری ایران دوره‌ی قاجار (۱۲۶۴-۱۲۱۰ هـ.ق)

£25.00

تاریخ اصفهان؛ رجال و دانشمندان (۳ جلدی)

£81.00

نگاهی انتقادی به علوم اجتماعی در ایران: آموزش، مهارت و اشتغال

£22.00

پیش‌درآمدی بر مسئله‌شناسی علوم اجتماعی در ایران

£15.50

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.