تاریخ ملک‌آرا (چگونگی به قدرت رسیدن قاجارها)

£21.00£23.00

پیامدهای اجتماعی مهاجرت‌های روستایی به شهر تهران ۱۳۵۷-۱۳۴۲

£15.50

پیامدهای فرهنگی تقسیمات کشوری و اداری ایران از ۱۳۱۶-۱۳۹۲ ه ش

£28.00

کارتن ۲۰ دوسیه ۵: بخشی از اسناد سرقت از کتابخانه‌ی سلطنتی و علی کتابدارباشی (لسان الدوله)

£24.00

کاخ‌های قاجاریه در گذر زمان

£19.00

فرامین و مکتوبات دیوانی - حکومتی ناصرالدین شاه قاجار و میرزا محمد خان قوام ‌الدوله و سایر رجال تاریخی در رویارویی با واقعه هرات، جنگ مرو، حوادث سیستان و... (۱۲۶۸ - ۱۲۸۱ق.)

£25.00

تبار و نشان‌شناسی سواران ساسانی در نقش برجسته فیروزآباد

£16.00

دیوانیان از ساسانیان تا سامانیان (نگاهی به سرگذشت نظام دیوانی ایران بعد از سقوط ساسانیان)

£25.00

کرونولوژی در تاریخ ایران باستان (ایلام، ماد، هخامنشی، ساسانی)

£19.00

کاخ‌های صفویه و سلسله‌های جانشین آنها

£15.00

تاریخچه‌ی تحلیلی روزنامه‌نگاری فارسی در کشورهای عرب‌زبان و اقلیم کردستان (روزنامه، مجله، برنامه رادیویی)

£17.00

فرهنگ اصطلاحات تاریخی: انگلیسی-فارسی

£29.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.