صد سال شعر زنان ایران: منتخب شعر آزاد، نیمایی و سپید

£25.00

داستان‌هایی کوتاه از ادبیات کرد

£18.50

تاریخ طنز در ادبیات فارسی

£36.00

جامعه‌شناسی و فهم جامعه‌ی ایران: دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه‌ی مدنی، دولت و اقتصاد

£18.00

مهدی اخوان ثالث: نقد و بررسی شعر معاصر (تغییرات درس اخوان ثالث در دانشگاه تهران به همراه چند مقاله‌ی انتقادی)

£23.00

ساسانیان و اعراب: دیپلماسی ایران و بیزانس در شبه جزیره‌ی عربستان در قرن ششم میلادی

£17.00

پنج آبتنی و مقالات دیگر درباره‌ی فروغ فرخزاد

£12.00

نادرشاه و دختر کولی

£15.00

اولین تپش‌های عاشقانه قلبم: نامه‌های فروغ فرخ‌زاد به همسرش پرویز شاپور

£35.00

از جیحون تا فرات: ایرانشهر و دنیای ساسانی

£18.00

زنان داستان‌نویس نسل سوم: ۶۵ داستان با تفسیر

£39.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.