روابط سیاسی و اقتصادی ایران و شوروی در دوره پهلوی دوم بر اساس اسناد منتشر نشده مراکز فارسی

£35.00

تاریخ انقلاب آذربایجان و بلوای تبریز

£23.00

بررسی نقش قزلباش‌ها در تحولات سیاسی-نظامی عصر صفویه

£32.00

خواص عقرب و زهر آن در طب سنتی ایرانی و اسلامی

£16.00

جواهرشناسی و خواص دارویی جواهرات در طب سنتی

£19.00

بهداشت، درمان و فرآیند توسعه در دوره قاجار

£23.00

مراغه و آذربایجان در بحبوحه فتنه اسماعیل آقا سمیتقو: بر اساس مجموعه رسایل و اسناد موجود

£77.00

میراث شکوهی‌ها (مجموعه آثار میرزا مهدی و میرزا حسن شکوهی)

£58.00

مراغه و آذربایجان در بحبوحه فتنه اسماعیل آقا سمیتقو (۲ جلد): بر اساس مجموعه رسایل و اسناد موجود

£69.00

تبارشناسی چهار گنبد آجری مراغه

£23.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.