سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۱الف: جریان طلیعه‌ی نمایشنامه‌نویسی در ایران (از آغاز تا پایان سلطنت محمدعلی‌شاه‌ قاجار)

£32.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۷: نهضت ترجمه، اقتباس و اجراهای کمدی «عروسی مجبوری» در عصر قاجار و کمدی «عروسی مجبوری»

£16.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۲: نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی عثمانی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و کمدی محمد چلبی

£19.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۳: نهضت آشنایی با پیر کورنی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و تراژدی حکایت ردگون «خواهر پادشاه پارت»

£16.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۵: تاریخچه‌ی آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی یونان باستان (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و مجلس الکتر از تماشاخانه‌ی سوفوکل

£18.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۴: نهضت ترجمه‌ی آثار مولیر در ایران و نواحی خاورمیانه (از آغاز تا پایان قرن نوزده میلادی) و کمدی مسیو پورسنیاک

£14.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۱ب: جریان طلیعه‌ی تئاتر در ایران و سرگذشت تماشاخانه‌ی دارالفنون

£23.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۶: آشنایی ایرانیان با تئاتر و تماشاخانه‌های اتریش عصر قاجار و آتش‌سوزی تماشاخانه‌ی رینگ وین

£18.00

آخرین دختر: سرگذشت من از اسارت و مبارزه با خلافت اسلامی (داعش)

£27.00

پایان عصر قاجار

£18.00

اسناد و پرونده‌های مطبوعاتی ایران دهه ۸۰ (۴جلد)

£99.00

فرهنگ جامع هوانوردی؛ انگلیسی-فارسی

£49.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.