گروزنی، اردبیل، تهران (خاطرات نسل‌های مهاجر)

£17.50

نمونه‌هایی از شعر فارسی در آغاز سده‌ی بیست‌ویکم میلادی: همراه با تحلیلی از استاد احسان یارشاطر

£30.50

واژه‌نامه‌ی فرهنگ‌نویسی (انگلیسی- فارسی، فارسی-انگلیسی)

£17.50

وقایع‌نگاری ادبیات معاصر ایران؛ دفتر اول: از ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ شمسی

£22.00

عروض و قافیه در تصحیحات ابیات عربی در متون نثر فارسی (گلستان سعدی و سه متن مصنوع)

£14.00

فراسوی فارسی: یادنامه‌ی بانو دکتر زهرا استادزاده

£35.50

خاطرات قرنطینه‌ی همایونی (طنزنوشته‌ی ایام حصر خانگی)

£17.00

تحلیل وزن شعر عامیانه‌ی فارسی: همراه با ۱۰۰۰ مصراع شعر عامیانه و تقطیع آن‌ها

£29.00

شصت چهره از میان قاجاریان و معاصران

£57.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.