تاریخ تحولات حقوق کیفری در عصر قاجار

£29.00

حقوق جنایی عصر قاجار در قانون‌نامه کنت

£26.00

چالش‌های ارزهای دیجیتال در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران

£26.00

شوراها در ایران: بررسی کارآمدی حکومت محلی

£23.50

رویکرد ایران و عربستان در قبال فلسطین

£26.00

بررسی ساختار قراردادهای نفتی ایران: از قاجار تاکنون (سال‌های ۱۱۷۴ تا ۱۳۹۴)

£21.00

مطالعه تطبیقی ساختار و تشکیلات نظام عدالت کیفری ایران و ترکیه

£19.00

بررسی نمایندگی در اسناد تجاری: با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو

£16.00

آیین دادرسی کیفری دعوی عمومی

£49.00

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی؛ جلد سوم: نهاد تحقیق

£39.00

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی؛ جلد دوم: نهاد تعقیب

£22.00

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی؛ جلد اول: قواعد ناظر بر کلیات آیین دادرسی کیفری و نهاد کشف جرم (ضابطین دادگستری)

£19.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.