دائره‌المعارف حقوقی شوراها و شهرداری‌ها

£89.00

مسئولیت کیفری ناشی از تعداد اسباب در قتل غیرعمدی در حقوق کیفری ایران

£19.00

محشی آئین‌نامه‌ی دادسراها و دادگاه‌های ویژه‌ی روحانیت

£18.00

بررسی صلاحیت محاکم کیفری در رسیدگی به دعاوی خصوصی (مدنی)

£23.00

حقوق شرکت‌های تعاونی: نگرشی تحلیلی بر مقررات حاکم بر تشکل‌های تعاونی در حقوق ایران

£29.00

دستور موقت (دادرسی فوری) در قانون و رویه‌ی قضایی

£39.00

مجموعه قوانین و مقررات شهرداری

£25.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.