اسناد تاریخی خاندان غفاری؛ اسناد صاحب اختیار از دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه؛ جلد ۶

£39.00

شاهنامه و پایان ساسانیان: سنجش شاهنامه با منابع تاریخی از شورش بر خسرو پرویز تا مرگ یزدگرد سوم

£32.50

افغان‌نامه (۳ جلدی)

£71.00

دریای پارس به روایت باستان‌شناسی (مجموعه مقالات)

£35.00

پنج کتابشناسی ایران: از زنکر، شواب، (مجله‌ی کاوه)، هنینگ و فهرست‌ کتاب‌های تاریخ و سیاست به دستور لرد مونستر

£35.00

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران

£31.00

جامع الصنایع و الاوزان

£31.00

دیوان اشعار طالب جاجرمی

£30.00

دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی (غزلیات و رباعیات)

£36.50

کلیات اشعار حکیم شفایی اصفهانی (۲ جلدی)

£60.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.