زنان نمایشنامه‌نویس: نسل اول و دوم

£28.50

تاریخ تئاتر اصفهان: با نگاهی به زندگی رضا ارحام صدر

£44.00

فرهنگنامه‌ی داستان‌نویسان بوشهر

£27.00

مونو/شورایی و گفت‌وگو با مردم (تجربه‌ی تئاتر ستم‌دیدگان در ایران)

£23.00

تحلیل ژانر سینمای کمدی رمانتیک ایران (۱۳۹۰- ۱۳۶۰)

£29.00

تئاتر ایران در گذر زمان ۱۱: تئاتر زرتشتیان ایران (۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ خورشیدی)

£29.00

تئاتر ایران در گذر زمان ۱۰: تماشاخانه‌ی تهران به روایت داریوش اسدزاده

£19.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.