زنان نویسنده‌ی جنگ تحمیلی

£18.00

کارنمای زنان کارای ایران: از دیروز تا امروز

£45.00

ترانه و توفان: زنان و جنبش مسلحانه ایران دهه‌های چهل و پنجاه

£19.50

عصیان ریشه‌دار: بررسی سبک‌شناسانه‌ی شعر معاصر زنان

£19.50

جنسیت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران (دوره‌ی پهلوی اول)

£15.00

سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار

£18.50

فرهنگ‌نامه‌ی مطبوعات زنان

£39.00

زن در جدال سنت و تجدد: جایگاه زن در جوامع اسلامی معاصر

£17.50

از راز به خرد: رساله‌ای در باب حقوق زنان

£17.50

سفر شهرزاد:‌ فرهنگ‌های گوناگون حرمسراهای گوناگون

£16.00

دایرةالمعارف زن ایرانی (۲ جلدی)

£54.00

نقش زن در موسیقی مناطق ایران

£18.00