شرح مشکلات دیوان سنایی (لغات، تعبیرات و اصطلاحات)

£39.00

فرهنگ و گویش اردل بختیاری: ریشه‌شناسی و مقایسه با زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، نمونه‌ی متن و واژه‌نامه

£13.00

زبان فارسی را چگونه آموزش دهیم؟: آموزش واژه

£16.00

فرهنگ لغات زبان مخفی (با مقدمه‌ای درباره‌ی جامعه‌شناسی زبان)

£11.00

فرهنگ واژگان شاهنامه

£32.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.