تئاتر در ایران: از کودتا تا انقلاب

£32.00

تاریخ تئاتر اصفهان: با نگاهی به زندگی رضا ارحام صدر

£44.00

مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی

£29.00

بهرام بیضایی: زبان، هویت و قدرت

£29.00

پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران، از پیشامشروطه تا ۱۳۲۲ با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی

£26.00

نمایشگران پرده‌نشین: اجراهای اعتراضی زنان قاجار

£10.00

کتاب موج نو یا سینمای ایران چگونه دگرگون شد

£15.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۱الف: جریان طلیعه‌ی نمایشنامه‌نویسی در ایران (از آغاز تا پایان سلطنت محمدعلی‌شاه‌ قاجار)

£32.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۲: نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی عثمانی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و کمدی محمد چلبی

£19.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۳: نهضت آشنایی با پیر کورنی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و تراژدی حکایت ردگون «خواهر پادشاه پارت»

£16.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۵: تاریخچه‌ی آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی یونان باستان (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و مجلس الکتر از تماشاخانه‌ی سوفوکل

£18.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۱ب: جریان طلیعه‌ی تئاتر در ایران و سرگذشت تماشاخانه‌ی دارالفنون

£23.00