پیشگامان نمایش در ایران

£23.50

تئاتر در ایران: از کودتا تا انقلاب

£32.00

تاریخ تئاتر اصفهان: با نگاهی به زندگی رضا ارحام صدر

£44.00

مفهوم تعزیه از نگاه بهرام بیضایی

£29.00

بهرام بیضایی: زبان، هویت و قدرت

£29.00

پیوستگی و گسستگی فرهنگی در تئاتر ایران، از پیشامشروطه تا ۱۳۲۲ با رویکرد نشانه‌شناسی فرهنگی

£26.00

نمایشگران پرده‌نشین: اجراهای اعتراضی زنان قاجار

£10.00

کتاب موج نو یا سینمای ایران چگونه دگرگون شد

£15.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۱الف: جریان طلیعه‌ی نمایشنامه‌نویسی در ایران (از آغاز تا پایان سلطنت محمدعلی‌شاه‌ قاجار)

£32.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۲: نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی عثمانی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و کمدی محمد چلبی

£19.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۳: نهضت آشنایی با پیر کورنی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و تراژدی حکایت ردگون «خواهر پادشاه پارت»

£16.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۵: تاریخچه‌ی آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی یونان باستان (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و مجلس الکتر از تماشاخانه‌ی سوفوکل

£18.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.