سرچشمه‌ی تصوف در ایران: تاثیرات تعلیمات بودایی در فرهنگ ایران و تصوف ایران از نظر فلسفی

بازآرایی امپراتوری: چشم‌اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایران

ایران و مسئله‌ی پایداری: دیباچه‌ای بر طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی

دیده‌ها و شنیده‌ها: ناشنیده‌هایی از تاریخ معاصر

نظریه‌ی عام اصلاح دینی: بازخوانی روایت سید جواد طباطبایی از فلسفه‌ی سیاسی مشروطه

خداپرستان سوسیالیست: از محفل‌ها تا جمعیت آزادی مردم ایران (۱۳۳۲-۱۳۲۳)

ایرانیان عرب‌تبار: مردم‌شناسی ساختار قومی اعراب خوزستان

هویت ایرانی در گذر تاریخ: نقد و ارزیابی کتاب هویت ایرانی

مصائب ارومیه: خاطرات سرگرد اسکندر افشارپناه

مکالمات خیالی: تحلیل گونه‌ای انتقادی از دوره‌ی قاجار

ایران، بر لبه‌ی تیغ: گفتارهای جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست عمومی

ریاض‌الافکار در توصیف خزان و بهار