آسیب‌شناسی نظام آموزشی در ایران

£26.00

مدرنیته و خانواده‌گرایی در ایران

£17.00

تا طلاق نگرفتند کتاب ننوشتند: تحلیل‌هایی از جامعه‌ی ایران

£17.00

اقتصاد سیاسی اشتغال زنان ایران ۸۷-۱۳۵۷

£37.00

عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز

£19.00

درآمدی بر فولکلور ایران

£35.00

وضعیت اجتماعی کودکان در ایران (۱۳۸۵-۱۳۹۵)

£29.00

اجتماعات علمی و دانشگاه ايرانی

£29.00

تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان

£18.00

مساکن روستایی و عشایری ایران

£19.00

زنان و کیفیت زندگی: با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر

£19.00

بزرگی و نگون‌بختی حکومت اجتماعی

£9.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.