سفر شهرزاد:‌ فرهنگ‌های گوناگون حرمسراهای گوناگون

هویت ایرانی در گذر تاریخ: نقد و ارزیابی کتاب هویت ایرانی

تذکره‌های فارسی ۴: تذکره‌ی زنان شاعره در ایران و هند؛ جواهر العجایب

زنان موسیقی ایران؛ از اسطوره تا امروز

روایت فراز و فرودهای توده‌ای شدن آموزش‌ عالی در ایران: از تواناسازی دختران تا سامان‌یابی

شکل‌دهی به هویت ملی در ایران: انگاره‌ی وطن برگرفته از تخیل مکان در اندیشه‌های اسلام و ایران باستان

زن در ایران نو: واکاوی مسائل اجتماعی زنان در روزنامه‌ی ایران نو ۱۲۹۰-۱۲۸۸ شمسی