سه جستار در شاهنامه فردوسی

£23.50

اسطوره‌ی سیاوش: پیشینه‌ی تاریخی و گسترش آن در فرهنگ ایران

£17.50

شاهنامه و پایان ساسانیان: سنجش شاهنامه با منابع تاریخی از شورش بر خسرو پرویز تا مرگ یزدگرد سوم

£32.50

بیت یاب شاهنامه‌ی فردوسی بر اساس پیرایش جلال خالقی‌مطلق

£47.50

سخن‌های دانندگان: گفت‌وگو با شاهنامه‌شناسان

£27.50
Rare Single Copy!

شاهنامه و زبان پهلوی: مقایسه‌‌ی داستانی و زبانی شاهنامه با منابع بازمانده از زبان پهلوی

£37.00

رموز اشراقی شاهنامه (شرح ابیات و حل رموز داستان سیاوخش)

£35.00

اسطوره، شاهنامه، تعزیه: وام‌گیری‌های تعزیه از بن‌مایه‌های اساطیری و شاهنامه

£31.00

جستاری در مذهب اسماعیلی فردوسی (و بیست و سه گفتار دیگر ازشاهنامه‌شناسان درباره‌ی دین و مذهب فردوسی)

£26.00

روزگار نخست: گزارشی از دیباچه‌ی شاهنامه در هفت جستار

£24.00

آلبوم شاهنامه: تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه فردوسی

£69.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.