پژوهشی در طبائع الحیوان (فارسی)

£49.00

اصول معماری شبکه فرماندهی و کنترل

£26.00

آموزش‌های دیپلماتیک در ایران: از مدرسه علوم سیاسی تا دانشکده روابط بین‌الملل

£20.00

تأملی بر ارتباطات علم و تجربه‌ی ایران

£16.00

راهنمای میدانی خزندگان و دوزیستان ایران

£39.00

مردم‌شناسی دانش پزشکی در فرهنگ ایران

£31.00

اولین همایش نانو فوتونیک؛ ۱-۲ آبان ۱۳۹۹؛ زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان

£147.00

چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£117.00

طلای سیاه در مس داستان: درآمدی بر بازتاب نفت و غرب در ادبیات داستانی و خاطرات ایرانیان

£17.00

اطلس پستانداران ایران

£29.00£59.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.