خوانشی نو از چند نقش‌برجسته‌ی ساسانی

£17.50

شاهنامه و پایان ساسانیان: سنجش شاهنامه با منابع تاریخی از شورش بر خسرو پرویز تا مرگ یزدگرد سوم

£32.50

دایرة‌المعارف تاریخ ایران: از پیدایش فلات ایران تا انقراض ساسانیان

£49.00

بندرگاه‌های بوشهر از دوره‌ی ایلامی تا پایان ساسانی

£21.00

ایران ساسانی در بستر عهد باستان متأخر: مجموعه سخنرانی‌های دانشگاه آکسفورد

£21.00

پیشینه‌ی گچبری در ایران: از دوره‌ی ساسانی تا قاجار

£13.00

مهرهای ایران در دوران تاریخی: از برآمدن هخامنشیان تا فروپاشی ساسانیان

£62.00

زن به ظن تاریخ: جایگاه زن ایرانی از عهد باستان تا پایان دوران ساسانیان

£24.00

خسرو انوشیروان: نوآوری‌ها و هشدارها

£32.00

مبانی مشروعیت در دولت ساسانی

£39.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.