بندرگاه‌های بوشهر از دوره‌ی ایلامی تا پایان ساسانی

£21.00

ایران ساسانی در بستر عهد باستان متأخر: مجموعه سخنرانی‌های دانشگاه آکسفورد

£21.00

پیشینه‌ی گچبری در ایران: از دوره‌ی ساسانی تا قاجار

£13.00

مهرهای ایران در دوران تاریخی: از برآمدن هخامنشیان تا فروپاشی ساسانیان

£62.00

زن به ظن تاریخ: جایگاه زن ایرانی از عهد باستان تا پایان دوران ساسانیان

£24.00

خسرو انوشیروان: نوآوری‌ها و هشدارها

£32.00

مبانی مشروعیت در دولت ساسانی

£39.00

شهرهای مرزی ایران و بیزانس در دوره ساسانی

£27.00

ساسانیان و اعراب: دیپلماسی ایران و بیزانس در شبه جزیره‌ی عربستان در قرن ششم میلادی

£17.00

افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی: اتحادیه‌ی ساسانی-پارتی و فتح ایران به دست عرب‌ها

£59.00