فرمان‌های آستان قدس رضوی در دوره‌ی صفویه (پروانچه‌ها، ارقام و تعلیقچه‌ها)

£23.50

ایران عصر صفوی در سیاحتنامه‌ی اولیاء چلبی (سفر سوم چلبی به ایران ۱۰۶۵.ق/۱۶۵۵.ق)

£16.50

بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی (مطالعه‌ی موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی)

£26.00

فقیهان امامی و شهریاران صفوی: جستارهایی در تاریخ تشیع

£21.50

بازرگانی و اصناف پیشه‌ور در عهد صفوی

£42.00

بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

£26.50

نقاوة الآثار فی ذكر الأخیار در تاریخ صفویه

£32.00