سرچشمه‌ی تصوف در ایران: تاثیرات تعلیمات بودایی در فرهنگ ایران و تصوف ایران از نظر فلسفی

روشنفکری و روشنفکران در جهان اسلام

تراژدی جهان اسلام: عزاداری شیعیان ایران به روایت سفرنامه‌نویسان، مستشرقان و ایران‌شناسان (از صفویه تا جمهوری اسلامی)؛ ۳ جلدی

شاهنشاهی ایران، پیروزی عرب‌ها و فرجام شناختی زردشتی (تاریخ فارس و فراسوی آن در پایان دوره‌ی باستان)

تصوف و قدرت سیاسی: بررسی رابطه‌ی تصوف و قدرت سیاسی در عصر ایلخانان

زبدة التصانیف دائرة المعارفی از عهد صفوی (۶ جلدی)

مرزها و مبانی فقهی و کلامی تساهل و تسامح و قاطعیت در اسلام

آیین در ایران: نگاه به دیانت باب از دریچه‌ی اصلاح مذهب تشیع

شکل‌دهی به هویت ملی در ایران: انگاره‌ی وطن برگرفته از تخیل مکان در اندیشه‌های اسلام و ایران باستان