فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصر خسرو (۲ جلدی)

فرهنگنامه‌ی داستان‌های متون فارسی (۲)

زبدة التصانیف دائرة المعارفی از عهد صفوی (۶ جلدی)

آیین در ایران: نگاه به دیانت باب از دریچه‌ی اصلاح مذهب تشیع

بیست و پنج جستار از محمدتقی دانش‌پژوه

فرهنگ‌نامه اندیشه اجتماعی مدرن

£55.50

حزب ایران: مجموعه‌ای از اسناد و بیانیه‌ها ۱۳۳۲-۱۳۲۳

£23.00

مرواریدهای پارسی در صدف‌های انگلیسی (مجموعه مقالات)

£17.00

کارتن ۲۰ دوسیه ۵: بخشی از اسناد سرقت از کتابخانه‌ی سلطنتی و علی کتابدارباشی (لسان الدوله)

£24.00

خوراکی‌های ایرانی به روایت سفرنامه‌نویسان فرنگی

£26.50