تاریخ ایران زمین از روزگار باستان تا انقراض قاجاریه

£36.50

تاریخ تحولات حقوق کیفری در عصر قاجار

£29.00

حقوق جنایی عصر قاجار در قانون‌نامه کنت

£26.00

اقوام جنوب ایران: گذر از بحران و فروپاشی حکومت قاجار (۲ جلدی)

£24.00

ایران ناصری و ناکامی در توسعه‌ی صنعتی

£24.50

جغرافیای تاریخی دریاچه اورمیه (با تأکید بر سفرنامه‌ها و تاریخچه‌ی کشتیرانی با تکیه بر اسناد آرشیوی دوره‌های قاجار و پهلوی)

£19.00

کلان روایت‌ها در تاریخ‌نگاری ایران دوره‌ی قاجار (۱۲۶۴-۱۲۱۰ هـ.ق)

£25.00

بازشناسی روند تطور و تحول فرمان‌ها در دیوانسالاری ایران دوره‌ی قاجار: بر اساس گزیده‌ای از فرمان‌های موجود در آرشیو ملی ایران

£20.00

کتاب‌شناسی رجال سیاسی ایران در دوران قاجار

£18.50

سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار

£18.50

نامه‌های ایران: گزارش کارگزار دولت عثمانی از تحولات مشروطه ایران

£17.00

پنج رساله سیاسی از دوره قاجاریه

£18.50