از باغ گلستان تا کاخ گلستان به روایت اسناد و تصاویر عصر قاجار

مکالمات خیالی: تحلیل گونه‌ای انتقادی از دوره‌ی قاجار

خاطرات قرنطینه‌ی همایونی (طنزنوشته‌ی ایام حصر خانگی)

سفرنامه ظهیرالدوله: همزمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

خاطرات وکیل‌التولیه (میرزا محمد نواب رضوی)؛ ۲ جلدی

انقلاب فراموش‌شده: دولت‌های عصر مشروطه تا کودتای ۱۲۹۹ ش. (برنامه‌ها و دشواری‌ها)

پیشینه‌ی گچبری در ایران: از دوره‌ی ساسانی تا قاجار

آسمان لندن زیاده می‌بارد: لندن به روایت مسافران دوره‌ی قاجار

قهوه‌ی استانبول نیکو می‌سوزد: استانبول به روایت مسافران دوره‌ی قاجار

پاریس از دور نمایان شد: پاریس به روایت مسافران دوره‌ی قاجار

دفتر تنظیمات (کتابچه‌ی غیبی) و چند رساله‌ی دیگر