بازآرایی امپراتوری: چشم‌اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایران

ایران و مسئله‌ی پایداری: دیباچه‌ای بر طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی

خداپرستان سوسیالیست: از محفل‌ها تا جمعیت آزادی مردم ایران (۱۳۳۲-۱۳۲۳)

مکالمات خیالی: تحلیل گونه‌ای انتقادی از دوره‌ی قاجار

ایران، بر لبه‌ی تیغ: گفتارهای جامعه‌شناسی سیاسی و سیاست عمومی

گناه نابخشودنی جدایی بحرین از ایران: رفراندوم دروغین

تصوف و قدرت سیاسی: بررسی رابطه‌ی تصوف و قدرت سیاسی در عصر ایلخانان

جامعه‌شناسی و فهم جامعه‌ی ایران: دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه‌ی مدنی، دولت و اقتصاد

مرزها و مبانی فقهی و کلامی تساهل و تسامح و قاطعیت در اسلام

چهل سال بعد: گفت و گوهایی درباره‌ی انقلاب اسلامی

صد روز آخر: اسراری از وقایع روزهای سرنوشت‌سازی که به سقوط دودمان پهلوی انجامید

فرزند کویر و نیم قرن خدمت در صنعت نفت