دانشنامه‌ی زبان و ادب فارسی؛ ۱۲ جلدی

£495.00

مقالات سعید نفیسی؛ جلد ۳: در زمینه‌ی تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران

£59.00

مقالات سعید نفیسی؛ جلد ۲: بزرگان ادب و کتاب‌شناسی

£69.00

مقالات سعید نفیسی؛ جلد ۱: در زمینه‌ی زبان و ادبیات فارسی

£38.00

طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی

£35.00

زبان شعر امروز: نمایش شعر، موسیقی

£32.00

زبان شعر امروز: ساختار نحوی

£32.00

زبان شعر امروز: دنیای واژه‌ها، موسیقی شعر

£32.00

واژه‌نامه‌ی توصیفی ایران‌شناسی

£45.00

گنجینه‌ی گویش‌های ایرانی: هفت گویش از حاشیه‌ی زاگرس

£19.00

سیر علوم بلاغی در ادب فارسی

£25.00

بررسی جامع وزن شعر فارسی: مبانی، اصول، انواع، روش‌ها، منشا و مسائل

£12.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.