شمایل شرقی: شمایل‌نگاری ایزدان ایرانی در هنر کوشانی و سغدی

£23.00

صد سال نقاشی در تهران: تهران در هنر نقاشی از قاجار تا معاصر

£29.00

فانی و باقی: درآمدی انتقادی بر مطالعه‌ی نقاشی ایرانی

£20.00

مقدمه‌ای بر تاریخ گرافیک در ایران

£49.00

مرقع ناصری (طراحی‌ها،سیاه‌مشق‌ها و یادداشت‌های ناصرالدین شاه قاجار)

£95.00

جامعه‌شناسی دیوارنگاری معاصر ایران

£39.00

نگاره‌های پندآموز: نگاره‌های انوار سهیلی صادقی بیک افشار

£32.00

تصویر زن در نگارگری

£25.00

جلوه‌های اهریمنی شاهنامه فردوسی و نگارگری ایرانی

£39.00

گل و مرغ: دریچه‌ای بر زیبایی‌شناسی ایرانی

£59.00

نقش‌های شیدایی: دیوارنگاره‌های پنج خانه برگزیده تبریز متعلق به دوره قاجار

£45.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.