زنان موسیقی ایران؛ از اسطوره تا امروز

£27.00

جریان‌شناسی موسیقی مردم‌پسند ایران

£29.00

آشنایی با موسیقی نواحی ایران

£31.00

تاریخی از موسیقی معاصر هنری ایران

£25.00

اخبار و اسناد کلنل علینقی وزیری در مطبوعات عصر قاجار و پهلوی و آرشیو اسناد ملی

£39.00

نوای مولانا در آوای ایرانی

£29.00

موسیقی و اندیشه‌ها: موسیقی؛ هنری میان حکم و عمل و پنج رساله‌ی فقهی فارسی

£26.00

سیری بر تاریخ داستان‌پردازی آوازی و موسیقیایی در ایران

£26.00

از نجوای سنت تا غوغای پاپ: کندوکاوی در موسیقی معاصر ایران

£45.00

کتاب آواز: رمزگشایی آواز ایرانی بر اساس ردیف عبدالله دوامی

£39.00

پژوهشی پیرامون: رقص و موسیقی

£22.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.