هویت اخلاقی زن در سینمای ایران

£23.50

زندگی روزمره در ایران مدرن با تامل بر سینمای ایران

£15.50

خیانت زناشویی در فیلم‌های سینمای ایران: بررسی نشانه‌شناختی-جامعه‌شناختی، درون‌مایه‌ی خیانت زناشویی در فیلم‌های چهارشنبه‌سوری، سعادت‌آباد، زندگی خصوصی و برف روی کاج‌ها

£15.00

سینما به روایت اصفهان: یک پژوهش تاریخی-تحلیلی (۱۳۵۷-۱۳۰۴)

£20.50

مردم‌شناسی ارتباطی اسطوره در سینمای ایران

£20.50

فیلمشناخت ایران؛ فیلم‌شناسی سینمای ایران ۱۳۵۷-۱۳۰۹

£56.00

فیلشناخت ایران: فیلم‌شناسی ایران ۱۳۷۲-۱۳۵۸

£34.00

هفت فیلم‌نامه از اصغر فرهادی

£31.50

نمایش رنج تهران در سینمای ایران

£26.00

عشق سال‌های فیلم فارسی و نوزایی سینمای ایران

£22.00

کهن الگوهای سینمای ایران

£17.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.