طلای سیاه در مس داستان: درآمدی بر بازتاب نفت و غرب در ادبیات داستانی و خاطرات ایرانیان

£17.00

اطلس ملی نقشه‌های پتانسیل مواد معدنی ایران (براساس تیپ‌های کانساری)

£149.00

واژگان مهندسی معدن؛ فارسی-انگلیسی، انگلیسی-فارسی

£25.00

اطلس ملی فولاد ایران

£89.00

فرهنگ معدن انگلیسی-فارسی

£25.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.