تأملی بر ارتباطات علم و تجربه‌ی ایران

£16.00

از گذشته‌ای نه چندان دور: خاطرات سردبیر سابق روزنامه‌ی کیهان

£22.50

بلوچستان در عصر پهلوی اول؛ گزیدۀ جراید و مطبوعات: روزنامۀ ایران، حبل المتین کلکته، اطلاعات و ...

£45.00

بلوچستان در عصر قاجار

£45.00

حبل‌المتین و ترقی ایران: نگاهی انتقادی به راهکارهای روزنامه‌ی حبل‌المتین کلکته

£37.00

بازخوانی تجدد و مدرنیته در مطبوعات ایران دوره قاجار

£32.00

آسیای میانه: تحول سیاسی-فرهنگی و روزنامه‌نگاری به زبان فارسی ۱۳۲۰-۱۲۸۹ خورشیدی

£26.00

روزنامه‌ی ملکان: شیوه‌ی حکمرانی از نگاه خواجه نظام‌الملک طوسی

£13.00

اخبار خراسان در مطبوعات دوره‌ی قاجار؛ جلد هشتم (ادامه‌ی روزگار احمد شاه)

£44.00

اخبار خراسان در مطبوعات دوره‌ی قاجار؛ جلد هفتم (ادامه‌ی روزگار احمد شاه)

£44.00

تاریخچه‌ی تحلیلی روزنامه‌نگاری فارسی در کشورهای عرب‌زبان و اقلیم کردستان (روزنامه، مجله، برنامه رادیویی)

£17.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.