برخی مکاتبات استاد سیدجلال‌الدین آشتیانی با استاد دکتر احمد مهدوی دامغانی

عروض و قافیه در تصحیحات ابیات عربی در متون نثر فارسی (گلستان سعدی و سه متن مصنوع)

جرعه‌ی آن باده‌ی بی‌زینهار: گزیده‌ی یکصد و نود غزل از غزل‌های مولانا خداوندگار در دیوان شمس

رموز اشراقی شاهنامه (شرح ابیات و حل رموز داستان سیاوخش)

جوان ایرانی و زبان و ادبیات فارسی: دوازده گفتار به قلم ادبیان و نویسندگان برجسته در اهمیت فراگیری زبان و ادب فارسی برای جوان ایرانی

تاریخ و ادبیات ایران؛ عصر غزنوی (۳): عنصری

فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصر خسرو (۲ جلدی)

شرح سی قصیده از حکیم ناصر خسرو قبادیانی به انضمام برگزیده‌ای از زادالمسافر