جوان ایرانی و زبان و ادبیات فارسی: دوازده گفتار به قلم ادبیان و نویسندگان برجسته در اهمیت فراگیری زبان و ادب فارسی برای جوان ایرانی

£15.50

فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصر خسرو (۲ جلدی)

£55.00

فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی؛ ۵ جلدی

£307.00

فرهنگ مختصر اصطلاحات دیوانی شبه‌قاره (عصر اکبرشاه)

£13.00

فرهنگ فارسی معین؛ ۶ جلد

£195.00

مجموعه‌ی پژوهش‌های ایران باستان (۱۵): تحلیل ساختاری فعل در زبان سغدی

£31.00

جستارهایی درباره‌ی زبان مردم آذربایجان

£23.00

هزار واژه‌ی زبان‌شناسی (۱)

£9.00

نحو زبان فارسی: نگاهی نقشی-رده‌شناختی

£25.00

آیین نگارش و ویرایش

£17.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.