نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران؛ جلد ۳

£45.50

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران؛ جلد ۲

£37.50

مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران (مجموعه مقالات)

£17.50

مادر ایرانی: در کشاکش هویت قانونی برای فرزندانی از مادر ایرانی و پدر خارجی

£18.00

مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشامشروطه)

£27.00

کتاب سال حقوق ایران ۹۹

£48.50

مشروطه‌ی ایرانی و مسئله‌ی قانون: درآمدی بر مفهوم مدرن قانون اساسی و فهم نسل اول روشنفکران ایرانی از آن

£19.00

دائره‌المعارف حقوقی شوراها و شهرداری‌ها

£89.00

نظریه عمومی انفساخ در قراردادها (مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق ایران)

£23.00

پیکار با تروریسم: در پرتو نوین قوانین و مقررات در ایران

£29.00

مطالعه تطبیقی ساختار و تشکیلات نظام عدالت کیفری ایران و ترکیه

£19.00