مجموعه‌ تنقیح شده‌ی قوانین و مقررات حقوقی-کاربردی (۵ جلدی)

£185.00

تاریخ تحولات حقوق کیفری در عصر قاجار

£29.00

حقوق جنایی عصر قاجار در قانون‌نامه کنت

£26.00

چالش‌های ارزهای دیجیتال در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران

£26.00

بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات در عصر صفوی (مطالعه‌ی موردی دفاتر توجیهات آستان قدس رضوی)

£26.00

منشور کبیر ایران: تأملی در قانون اساسی مشروطه

£21.50

چالش‌های قانون‌گذاری در ایران (۱۳۹۹-۱۳۵۹)؛ ۳ جلدی

£67.00

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران؛ جلد ۳

£45.50

نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران؛ جلد ۲

£37.50

مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران (مجموعه مقالات)

£17.50

مادر ایرانی: در کشاکش هویت قانونی برای فرزندانی از مادر ایرانی و پدر خارجی

£18.00

مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشامشروطه)

£27.00