وقایع‌نگاری ادبیات معاصر ایران؛ دفتر اول: از ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ شمسی

£22.00

فارسی باستان: کتیبه‌ها، واژه‌نامه

£47.00

روزشمار زبان و ادبیات فارسی (۲ جلدی)

£55.50

ساختهای زبان فارسی و مسئله‌ی ترجمه‌ی قرآن

£24.00
Rare Single Copy!

شاهنامه و زبان پهلوی: مقایسه‌‌ی داستانی و زبانی شاهنامه با منابع بازمانده از زبان پهلوی

£37.00

هزار سال نثر پارسی (۳ جلدی)

£49.50

عروض و قافیه در تصحیحات ابیات عربی در متون نثر فارسی (گلستان سعدی و سه متن مصنوع)

£14.00

جوان ایرانی و زبان و ادبیات فارسی: دوازده گفتار به قلم ادبیان و نویسندگان برجسته در اهمیت فراگیری زبان و ادب فارسی برای جوان ایرانی

£15.50

فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصر خسرو (۲ جلدی)

£55.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.