دولت تراز، دولتمردان تراز: شاخصه‌های دولت اسلامی و کارگزاران در گفتمان انقلاب اسلامی

£12.00

دین و جمهوریت: نگاهی به اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله‌العظمی منتظری

£23.00

تاریخ تحلیلی دولت نهم؛ جلد سوم

£59.00

تاریخ تحلیلی دولت نهم؛ جلد دوم

£59.00

تاریخ تحلیلی دولت نهم؛ جلد اول

£49.00

تکنوکراسی با طعم لیبرالیسم: مروری بر گفتمان و کارنامه‌ی تکنوکرات‌ها در جمهوری اسلامی ایران

£18.00

نظرات شرعی فقهای شورای نگهبان: بر اساس اصل (۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۷-۱۳۵۹)

£21.00

ساکن خیابان ایران: مسایل و چالش‌های دینداری در جمهوری اسلامی

£19.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.