کتیبه‌های تیموری در خراسان؛ ۲ جلدی

£73.00

کتیبه‌های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی (گورنوشته، یادبودی)؛ ۲ جلد

£250.00

راهنمای زبان فارسی باستان (دستور زبان، گزیده متون، واژه‌نامه)

£35.00

متون کهن و هنرهای سنتی ایران

£28.00

کتیبه‌های میخی اورارتویی از ایران

£25.00

راهنمای کتیبه‌های فارسی میانه (پهلوی ساسانی)

£15.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.