حرفه‌: هسته‌ای؛ خاطرات دکتر علی‌اصغر سلطانیه

£31.00

دولت الکترونیک و خط مشی امنیت و تسهیل تجارت فرامرزی

£32.00

الگوهای دستیابی و بهره‌برداری از اطلاعات الکترونیکی توسط پژوهشگران ایرانی

£29.00

سیاست‌گذاری دولت الکترونیک

£38.00

واژه‌نامه تخصصی فناوری ارتباطات و اطلاعات

£18.00

فرهنگ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ انگلیسی-فارسی

£19.00

فرهنگ تشریحی اینترنت و شبکه مایکروسافت

£28.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.