فرهنگ لغات و ترکیبات و تعبیرات دیوان ناصر خسرو (۲ جلدی)

تاریخ تحلیلی هنر معاصر ایران: از آغاز تاثیر هنر غرب تا جنبش سقاخانه

احیای سلطنت: برآمدن سلطنت ایرانی در عهد سلجوقیان بزرگ و بنیادهای نظری آن

تصوف و قدرت سیاسی: بررسی رابطه‌ی تصوف و قدرت سیاسی در عصر ایلخانان

خاطرات قرنطینه‌ی همایونی (طنزنوشته‌ی ایام حصر خانگی)

سفرنامه ظهیرالدوله: همزمان با نخستین سفر مظفرالدین شاه به فرنگ

زبدة التصانیف دائرة المعارفی از عهد صفوی (۶ جلدی)

تاریخ اصفهان؛ رجال و دانشمندان (۳ جلدی)