بازآرایی امپراتوری: چشم‌اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایران

دیده‌ها و شنیده‌ها: ناشنیده‌هایی از تاریخ معاصر

نظریه‌ی عام اصلاح دینی: بازخوانی روایت سید جواد طباطبایی از فلسفه‌ی سیاسی مشروطه

خداپرستان سوسیالیست: از محفل‌ها تا جمعیت آزادی مردم ایران (۱۳۳۲-۱۳۲۳)

از باغ گلستان تا کاخ گلستان به روایت اسناد و تصاویر عصر قاجار

هویت ایرانی در گذر تاریخ: نقد و ارزیابی کتاب هویت ایرانی

مصائب ارومیه: خاطرات سرگرد اسکندر افشارپناه

مکالمات خیالی: تحلیل گونه‌ای انتقادی از دوره‌ی قاجار

تراژدی جهان اسلام: عزاداری شیعیان ایران به روایت سفرنامه‌نویسان، مستشرقان و ایران‌شناسان (از صفویه تا جمهوری اسلامی)؛ ۳ جلدی

شاهنشاهی ایران، پیروزی عرب‌ها و فرجام شناختی زردشتی (تاریخ فارس و فراسوی آن در پایان دوره‌ی باستان)