نمایشگران پرده‌نشین: اجراهای اعتراضی زنان قاجار

£10.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۱الف: جریان طلیعه‌ی نمایشنامه‌نویسی در ایران (از آغاز تا پایان سلطنت محمدعلی‌شاه‌ قاجار)

£32.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۲: نهضت آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی عثمانی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و کمدی محمد چلبی

£19.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۳: نهضت آشنایی با پیر کورنی در عصر قاجار (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و تراژدی حکایت ردگون «خواهر پادشاه پارت»

£16.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۵: تاریخچه‌ی آشنایی ایرانیان با تئاتر و ادبیات نمایشی یونان باستان (از آغاز تا پایان عصر قاجار) و مجلس الکتر از تماشاخانه‌ی سوفوکل

£18.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۱ب: جریان طلیعه‌ی تئاتر در ایران و سرگذشت تماشاخانه‌ی دارالفنون

£23.00

سیری در تاریکی‌های نمایش و ادبیات نمایشی در عصر قاجار؛ جلد ۶: آشنایی ایرانیان با تئاتر و تماشاخانه‌های اتریش عصر قاجار و آتش‌سوزی تماشاخانه‌ی رینگ وین

£18.00

مونو/شورایی و گفت‌وگو با مردم (تجربه‌ی تئاتر ستم‌دیدگان در ایران)

£23.00

نمایشنامه‌نویسان معاصر ایران (۱۳۵۷-۱۳۵۰)

£19.00

نمایشنامه‌نویسان معاصر ایران (۱۳۵۰-۱۳۴۰)

£19.00

نمایش در دوره قاجار

£49.00

تئاتر ایران در گذر زمان ۱۱: تئاتر زرتشتیان ایران (۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ خورشیدی)

£29.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.