آشنایی با صنایع دستی ایران: مبانی نظری مواد و مصالح

£25.00

نگاره‌های عیار

£16.00

نشـانه‌شناسی کهـن‌ الگوها در هنر ایـران باستان و سرزمین‌های همجوار

£29.00

تاریخ فرش: سیر تحول و تطور فرشبافی ایران

£29.00

فرش ایران در دوره صفویه

£39.00

بررسی فرش های دوره صفویه و قاجاریه (در موزه آستان قدس رضوی)

£39.00

نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)؛ جلد ۲

£45.00

نگارگری ایران (پژوهشی در تاریخ نقاشی و نگارگری ایران)؛ جلد ۱

£45.00

نمایشنامه‌نویسان معاصر ایران (۱۳۵۷-۱۳۵۰)

£19.00

نمایشنامه‌نویسان معاصر ایران (۱۳۵۰-۱۳۴۰)

£19.00

نمایش در دوره قاجار

£49.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.