ره آغاز دانشگاه: نگاهی تاریخی به سیر تکوین دانشگاه تهران (از تاسیس تا انقلاب اسلامی)

£13.00

تاریخچه‌ی دانشگاه‌ها در ایران

£34.00

عدالت جنسیتی در آموزش عالی ایران

£32.00

سیاست زبانی در بین‌المللی سازی آموزش عالی در ایران

£23.00

تعهدنامه انضباتی دانش‌آموزان قم (۱۳۳۴-۱۳۹۴ ه.ش)

£28.00

گاه و بی‌گاهی دانشگاه در ایران: مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه‌پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالی

£24.00

اجتماعات علمی و دانشگاه ايرانی

£29.00

مسائل آموزش عالی ایران

£25.00

آنچه در دانشگاه‌های ایران آموزش نمی‌دهند

£25.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.