جنگ و صلح: روایتی از سال‌های قبل و بعد از قطعنامه ۵۹۸

£20.00

سیره‌ی شخصی هاشمی رفسنجانی در خانواده و اجتماع (سیری در روزنوشت‌ها)؛ دفتر اول

£23.00

صلح و توسعه: گفت‌وگوهای چالشی با آیت‌الله هاشمی

£23.00

این بیست و سه صفحه: بازخوانی یک سند از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

£18.00

هاشمی رفسنجانی؛ خطبه‌های جمعه، سال ۱۳۶۰؛ جلد ۱

£32.00

هاشمی رفسنجانی؛ خطبه‌های جمعه، سال ۱۳۶۱؛ جلد ۲ (۶۱/۱/۶ - ۶۱/۶/۱۲)

£32.00

هاشمی رفسنجانی؛ خطبه‌های جمعه، سال ۱۳۶۳؛ جلد ۶ (۶۳/۶/۱۶ - ۶۳/۱/۳)

£29.00

هاشمی رفسنجانی؛ خطبه‌های جمعه، سال ۱۳۶۱؛ جلد ۳ (۶۱/۱۲/۲۷ - ۶۱/۶/۲۶)

£29.00

هاشمی رفسنجانی؛ خطبه‌های جمعه، سال ۱۳۶۲؛ جلد ۴ (۶۲/۱/۵ - ۶۲/۶/۴)

£29.00

هاشمی رفسنجانی؛ خطبه‌های جمعه، سال ۱۳۶۲؛ جلد ۵ (۶۲/۱۲/۱۹ - ۶۲/۶/۱۸)

£29.00

هاشمی رفسنجانی؛ خطبه‌های جمعه، سال ۱۳۷۰

£29.00

هاشمی رفسنجانی؛ خطبه‌های جمعه، سال ۱۳۶۹ جلد ۷

£29.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.