بازآرایی امپراتوری: چشم‌اندازی به اقتصاد سیاسی دولت مدرن در ایران

ایران و مسئله‌ی پایداری: دیباچه‌ای بر طراحی و تحلیل سیستم‌های حکمرانی

گناه نابخشودنی جدایی بحرین از ایران: رفراندوم دروغین

جامعه‌شناسی و فهم جامعه‌ی ایران: دیدگاه آرایش مناسب بین جامعه‌ی مدنی، دولت و اقتصاد

دفتر تنظیمات (کتابچه‌ی غیبی) و چند رساله‌ی دیگر

مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران (مجموعه مقالات)

£17.50

مدرنیته‌ی سیاسی در ایران: تولد نخستین دولت-ملت ایرانی

£20.99

بیست و پنج سال در ایران چه گذشت؟ (از بازرگان تا خاتمی)؛ جلد ۱۷: ادامه‌ی ریاست جمهوری آیت‌الله سید علی خامنه‌ای و نخست وزیری میرحسین موسوی

£36.00

تاریخ هشت ساله‌ی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (جلد چهارم، قسمت دوم)؛ حوادث سال ۱۳۸۷

£49.00

دولت مدرن اسلامی: بررسی تحلیلی نظریه‌ی امتناع

£34.00

رضاشاه و شکل‌گیری دولت ملی در ایران

£24.00