اهمیت و نقش ژئوپلیتکنیکی خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت کشورهای منطقه

£23.00

مطالعات راهبردی آمایش سرزمین

£26.00

ژئوپلیتیک‌های جهانی نفت

£34.00

دیالکتیک ایرانی: تاریخ تحلیلی روابط خارجی ایران در خاورمیانه

£25.00

تضاد غرب و شرق: ایران و کشورهای غربی

£19.00

جان‌های شیفته‏‫: نقدهایی بر تاریخ جنبش چریکی در ایران دوره پهلوی با تاکید بر چریک‌های آذری‏

£59.00

ژئوپولیتیک خوزستان و تهدیدات خارجی

£25.00

ژئوپلتيك شيعه و امنيت مرزهای جمهوری اسلامی ايران

£19.00

جغرافیا و استراتژی ملی ایران با تاکید بر استراتژی سیاسی

£19.00

جغرافیای مرز، با تاکید بر مرزهای ایران

£25.00

نقش عوامل جغرافیایی در انتخاب نهادها و پایتخت های حکومتی ایران

£19.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.