چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£117.00

طلای سیاه در مس داستان: درآمدی بر بازتاب نفت و غرب در ادبیات داستانی و خاطرات ایرانیان

£17.00

اطلس ملی نقشه‌های موضوعی زمین‌شناسی ایران

£159.00

اطلس ملی نقشه‌های پتانسیل مواد معدنی ایران (براساس تیپ‌های کانساری)

£149.00

دیباچه‌ای بر تبخیری‌ها و مخازن دولومیتی با مثال‌هایی از مخازن کربناته ایران

£21.00

واژگان زمین‌شناسی؛ انگلیسی-فارسی، فارسی-انگلیسی

£19.00

فرهنگ جامع علوم زمین؛ فارسی-انگلیسی

£37.00

واژگان مهندسی معدن؛ فارسی-انگلیسی، انگلیسی-فارسی

£25.00

اطلس ملی فولاد ایران

£89.00

دانش‌نامه گسله‌های ایران

£79.00

زمین شناسی دریایی خلیج فارس

£45.00

زمین شناسی ایران

£39.00

Due to the impact of Covid-19, we are experiencing some delays in order deliveries. Thanks for your patience and understanding at this time.
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.