بندرگاه‌های بوشهر از دوره‌ی ایلامی تا پایان ساسانی

£21.00

چالش‌های ژئوپلتیكی ایران در مرزهای پیرامونی

£36.50

نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک اختلافات کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس

£24.50

جغرافیای تاریخی دریاچه اورمیه (با تأکید بر سفرنامه‌ها و تاریخچه‌ی کشتیرانی با تکیه بر اسناد آرشیوی دوره‌های قاجار و پهلوی)

£19.00

چهارمین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ تهران

£117.00

چشم‌انداز ژئوپلیتیک جمهوری آذربایجان و قراباغ کوهستانی

£23.00

فرهنگ جغرافیای تاریخی شاهنامه

£46.00

نظری به قفقازیه: جغرافیا و مردمان، احزاب و فرق سیاسی

£16.00

فرهنگ نام‌های کهن و باستانی: استان تهران

£35.00

هزار سال تحول شهری در ایالت کرمان

£35.00